GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI 

Gizlilik Politikası: 

Shiftsoft olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını  sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu  doğrultuda, işbu Shiftsoft Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve  kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

www.shiftsoft.co çerez  politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. 

İşbu Politika’nın amacı, Shiftsoft tarafından işletilmekte olan www.shiftsoft.co internet sitesi  ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform  üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından  Shiftsoft ile paylaşılan veya Shiftsoft’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği  kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

Aşağıda Shiftsoft tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri  olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve  koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

 • Kimlik Bilgisi 
 • İletişim Bilgisi 
 • Kullanıcı Bilgisi 
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi 
 • İşlem Güvenliği Bilgisi 
 • Finansal Bilgi 
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek  şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul  edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın  gerçekleştirecektir. 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Shiftsoft, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması  ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden  faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un  işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması  amaçları dahil olmak üzere Shiftsoft tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri  faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin  yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına  göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Shiftsoft tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri  tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Shiftsoft ve iş  ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Shiftsoft’ın  ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek  Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Shiftsoft, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki  hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme  yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon  önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her  türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan  taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı: 

Shiftsoft, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri,  işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Shiftsoft’ın  hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak  üzere aktarılabilecektir. Shiftsoft, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve  kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit  etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi  ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS  gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet  sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü  kişiler ile paylaşabilecektir. 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları  çerçevesinde iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel  kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar  ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen  hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu  Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin  bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak  işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından  www.shiftsoft.co adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Shiftsoft tarafından  hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle  iletilebilecektir. Shiftsoft, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.  Shiftsoft’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa)  ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Çerez Politikası: 

Shiftsoft olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını  sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Çoğu web sitesinde olduğu gibi, shiftsoft.co (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi  birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site  içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek  amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. 

İşbu Çerez Politakası shiftsoft.co Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Shiftsoft, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve  kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.  

Çerez (“Cookie”) Nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ  sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili  sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu  anlayabilir. 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler  konusunda daha detaylı bilgi  

için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz. Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır.  Platform çerezleri, Shiftsoft tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Shiftsoft ile iş  birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. 

 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım  alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. 
 • Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır? 

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: 

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Shiftsoft üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin  Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. 
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un  üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit  edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını  bulmalarının kolaylaştırılması. 
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform  üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden  ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 

Shiftsoft, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son  derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler  konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde  Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz. 

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki  gibidir: 

Hangi Haklara Sahipsiniz? 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler,  Shiftsoft’ya başvurarak, kendileriyle ilgili, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu  

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler 

Shiftsoft, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları  hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi  hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve  Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir.  Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. 

Shiftsoft, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da  yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.